Kế hoạch giáo dục trường năm học 2021 - 2022
06-11-2021 16:13:28

 Kế hoạch giáo dục trường năm học 2021  - 2022

SỞ GDĐT TRÀ VINH

TRƯỜNG THPT VŨ ĐÌNH LIỆU

 Số:     ./KH-THPTVĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

        Châu Thành, ngày 05 tháng  10 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Giáo dục nhà trường, năm học 2021 – 2022

 


         CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo Dục Đào tạo Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc sưa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư  số 58/2011/ TT-BGDĐT;

Thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Quyêt định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh

Công văn số 2384/BGDĐT-GDTrH ngày 01/7/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hường phát triển phẩm chất và năng lực của của học sinh; Công văn số 5512/BGDDT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; Công văn số 2613/BGDDT-GDTrH, ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2021- 2022; Công văn số: 4040/BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

- Kế hoạch số 79/SGDĐT, ngày 23/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học năm học 2021–2022 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 83/KH-SGDĐT ngày 22/9/2021 của Sở GDĐT Trà Vinh về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19; Công văn số 1714/SGDĐT-GDTrH ngày 28/9/2021 của Sở GDĐT Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục trung học;

Trường THPT Vũ Đình Liệu xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 - 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯƠNG

1. Thuận lợi

 - Luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Huyện ủy,  của Sở GD - ĐT Trà Vinh về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn.

 - Đội ngũ cán bộ, giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, tận tâm với nghề, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc, được học sinh và cha mẹ học sinh tín nhiệm cao. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường luôn ổn định, kết quả thi tốt nghiệp, hàng năm đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

  - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường tạo điều kiện cho nhà trường hoạt động có hiệu quả.

  - Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường luôn được duy trì và phát triển góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Cha mẹ học sinh quan tâm, phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

  - Đa số học sinh có nhận thức về tinh thần. thái độ và động cơ học tập tốt, tích cực chủ động sáng tạo, có tinh thần tự học, tự rèn biết vượt khó vươn lên trong học tập.

        2. Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy học của nhà trường, học sinh học trực tuyến không đem lai hiệu quả thiết thực.

- Việc thừa, thiếu giáo viên cục bộ ảnh hưởng đến phân công chuyên môn và chất lượng dạy học của trường.Đặc biệt là thiếu nhân viên văn thư, thư viên giáo viên phải kiêm nhiệm nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn và công tác văn thư lưu trữ.

- Một số giáo viên, nhân viên thiếu chủ động,sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của cấp trên.

- Một số gia đình học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên các em phải vừa học, vừa làm phụ giúp cha mẹ  nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em và việc duy trì sỉ số của nhà trường.

      3. Cơ cấu tổ chức nhà trường

3.1 Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Số lượng Cán bộ, giáo viên và nhân viên: 58 Trong đó, Ban giám hiệu: 03; Giáo viên: 52; Nhân viên: 03

- Tổng số tổ chuyên môn: 06

 

 

3.2. Học sinh

Tổng số học sinh của trường: 882 Trong đó  Khối 10: 325; khối 11:  296, khối 12: 261, toàn trường có 23 lớp.             

3.3. Cơ sở vật chất

- Số phòng học: 24; Số phòng chức năng: 06(trong đó: 01 phòng thực hành thí nghiệm Lý - CN; 01 phòng thực hành thí nghiệm Hóa – Sinh; 02 phòng  Tin học; 01 phòng học Tiếng Anh; 01 phòng học Nghệ thuật (các phòng này chưa lắp đặt thiết bị); 01 phòng thư viện.

- Khu hiệu bộ gồm phòng làm việc của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng y tế, phòng họp Hội đồng, phòng nghỉ của giáo viên, phòng Công đoàn, phòng Đoàn Thanh niên.

- Điều kiện cơ sở vật chất,trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho việc dạy và học của nhà trường.

34. Tổ chức Đảng, Đoàn thể

- Đảng bộ (có 03 chi bộ trực thuộc) có 49 đảng viên đạt tỷ lệ  79.3 %

- 01 tổ chức Công đoàn với 58 doàn viên.

- 01 tổ chức Đoàn Thanh niên với 15 chi đoàn trực thuộc

- Tổ chức Ban đại CMHS: với 17 thành viên

- Tổ chức chi hội khuyến học gồm: BCH Chi hội 07 người và 58 hội viên.

II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHUNG

           Năm học 2021 -2022 là năm tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; Năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kép,vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Nhà trường tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phương hướng nhiệm vụ của ngành, của trường, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả một số mục tiêu và nhiêm vụ như sau:

         1. Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục; quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục.

        2.Tăng cường quản lý nền nếp, kỷ cương trường lớp, thực hiện nghiêm túc NĐ số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường; NĐ 1737/BGD ĐT năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

        3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục linh hoạt (trực tiếp, trực tuyến, qua mạng, phát tài liệu, giao bài; Chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến khó lường của dịch Covid-19; bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục trung học và đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục. Hướng đến triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10 trong năm học 2022-2023;

        4.Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

        5.Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học một cách linh hoạt, sáng tạo.

        6.Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đặc thù của ngành, của trường. Nêu cao, phát huy đạo đức tác phong nhà giáo; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc, thân thiện, tích cực” tạo môi trường học tập lành mạnh, an toàn, hiệu quả..

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Huy động học sinh trong độ tuổi đạt 80% trở lên

          - Duy trì sỉ số đạt trên 99%

- Tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học kéo giảm dưới 1,0%

- Tỉ lệ học sinh lên lớp (kể cả sau khi thi lại): trên 99%

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi đạt trên 60%

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 100%

          - Số học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh 12

          - Xây dựng nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia năm 2021

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

  Tiếp tục bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Tiếp tục thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Công văn số: 4040/BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. Cụ thể:

 - Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành các chủ đề dạy học phù hợp, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học, tạo thuận lợi cho việc thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác xã hội trong trường học. Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống trong các chương trình môn học và hoạt động giáo dục, bao gồm: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống tham nhũng; chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục. Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

- Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, báo cáo Sở GDĐT; Kế hoạch giáo dục của nhà trường trình Sở GD phê duyệt .

* Thực hiện Khung chương trình môn học

          -  khung thời gian 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học đúng theo Kế hoạch, thời gian năm học 2021-2022. Quy định thời gian học: Học kì I: Từ 20/9/2021 đến 22/01/2022 (Kiểm tra học kì I: từ 17/01/2022 đến 22/01/2022).; Học kì II: Từ 24/01/2022 đến 11/6/2022 (Kiểm tra học kì II: từ 30/5/2022  đến 04/6/2022).

           - Quy định số tiết dạy: Khối lớp THPT

Môn

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Toán

54

51

72

51

72

51

Vật lý

36

34

36

34

36

34

Hóa học

36

34

36

34

36

34

Sinh học

18

17

36

17

36

17

Ngữ văn

54

51

72

51

54

51

Lịch sử

18

34

18

17

36

17

Địa lý

36

17

18

17

36

17

GDCD

18

17

18

17

18

17

Tiếng Anh

54

51

54

51

54

51

Tin học

36

34

36

17

36

17

Thể dục

36

34

36

34

36

34

GDQP

18

17

18

17

18

17

KT - CN

18

34

18

34

18

17

Nghề PT

00

00

54

51

00

00

* Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Các lớp 10, 11, 12 trong năm có: 02 tiết ´ 9 tháng =18 tiết; hoạt động Giáo dục hướng nghiệp có 01 tiết ´ 9 tháng = 09 tiết.

=> Sắp xếp linh hoạt đảm bảo thời gian chất lượng,an toàn hiệu quả trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Co6vid-19.

- Thực hiện Hoạt động khởi nghiệp : 9 chủ đề, Sức khỏe sinh sản: 05 chủ đề; An toàn giao thông: 05 chủ đề trong năm học.

- Công tác dạy nghề PT: Phải đảm bảo đủ số tiết qui định: 105 tiết, phân công giáo viên dạy phù hợp với bộ môn (Môn Sinh, KTNN giảng dạy).

1.2. Bảo đảm an toàn trường học phòng, chống Covid-19, hoàn hành chương trình năm học đáp ứng yêu cầu về chất lượng giáo dục

1.2.1 Tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

- Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Y tế huyện để được hỗ trợ, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho CB,GV,NV và học sinh trường học sinh, nhân viên thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

- Trang bị  đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết, hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học theo quy định nhằm đảm bảo điều kiện an toàn khi học sinh đến trường học tập.

-  Kịp thời phát hiện sớm các trường hp có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, báo cáo với cơ quan Y tế tại địa phương để thực hiện phương án xử lý theo quy định.

1.2.2.Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt ứng phó với tình hình Covid-19, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học

-  Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với đại dịch Covid-19 của Bộ GDĐT, trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở để chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

 - Thực hiện các phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để chuyển đổi linh hoạt, ứng phó kịp thời với các tình huống diễn biến của dịch Covid-19, ưu tiên dạy học trực tuyến đối với các nội dung mang tính lí thuyết, có thể hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa để học tập; sẵn sàng phương án để tận dụng tối đa khoảng thời gian học sinh có thể đến trường để dạy học trực tiếp, nhất là đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm và kết hp ôn tập, củng cố những nội dung lí thuyết đã học trực tuyến, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học trong các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 .

          1.3.Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 và các mảng kế hoạch hoạt động giáo dục chung; Các tổ chuyên môn, bộ môn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học cho tổ và cho từng bộ môn; từng GV xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân năm học, tuần; đăng ký chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn theo tỉ lệ cụ thể; xây dựng chương trình dạy học phù hợp với tình hình chung của nhà trường và của ngành, nội dung từng môn học chính khóa, phụ đạo, bồi dưỡng, làm SKKN, KHKT, sử dụng đồ dùng dạy học từ đầu năm học để BGH phê duyệt triển khai thực hiện và lưu trữ theo quy định.

          1.4.Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; gắn kết với việc thực hiện chương trình GDPT mới. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì có phân công cụ thể, thời gian thực hiện; tăng cường tổ chức dạy, dự giờ góp ý phân tích rút kinh nghiệm; gửi các nội dung chuyên môn lên các ứng dụng phục vụ dạy học và quan lí dạy học ... Tiếp tục đổi nới phương pháp dạy học, thực hiện soạn giảng theo cấu trúc giáo án của công văn 1046/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2018 của  Sở giáo dục Đào tạo Trà Vinh.

          1.5 Tổ chức dạy học Tiếng Anh

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường THPT. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học thí điểm tiếng Anh theo năng lực thực tế học sinh theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025,  gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Trà Vinh về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngừ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh..; Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020 và Kế hoạch số: 41/KH-SGDĐT ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Nhà trường tổ chức đúc rút kinh nghiệm của năm học trước, lập kế hoach chi tiết, cụ thể cho năm học 2021-2022.

- Nhà trường tổ chức dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cho 18 lớp, trong đó 04 lớp 12, 06 lớp 11 và 08 lớp 10.

          - Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016 của Bộ GDĐT.

- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2021 - 2022 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS và THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

- Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo hướng giao tiếp; tăng cường các hoạt động ngoài giờ chính khóa có sử dụng tiếng Anh.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 12; phân loại học sinh để có định hướng ôn thi phù hợp với đối tượng nhằm giúp cho học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia tương xứng với năng lực thực tế của các em.

- Khuyến khích giáo viên tích cực tham gia phong trào “giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh".

1.6. khuyến khích GV thực hiện dạy học qua internet - dạy học trực tuyến

  - Tiếp tục triển khai hiệu quả việc dạy học trực tuyến qua Internet, khuyến khích học sinh tham gia học tập trực tuyến. Tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các bài học trực tuyến phù hợp với kế hoạch giáo dục nhà trường;

 - Giáo viên dạy học qua internet xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Nội dung các bài học điện tử; bài kiểm tra, đánh giá; hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh trên môi trường mạng phải được tổ chức và quản lý trên hệ thống quản lý  phần mềm Elerning, vnedu. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.

1.7. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp

- Tiếp tục triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủChỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; huy động các nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp.

- Công tác dạy nghề: Phải đảm bảo đủ số tiết qui định: 105 tiết, phân công giáo viên dạy phù hợp với bộ môn (Môn Sinh, kỹ thuật nông nghiệp giảng dạy).

- Dạy khởi nghiệp: Triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh khởi nghiệp đến năm 2025 theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh. thực hiện dạy chương trình khởi nghiệp cho học sinh THPT theo chỉ đạo của Sở GDĐT.Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh trung học phổ thông. Phối hợp với các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, các công ty tư vấn du học trên địa bàn tỉnh, giáo viên chủ nhiệm, tổ chức hướng nghiệp cho học sinh; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, đưa nội dung giáo dục khởi nghiệp vào giảng dạy tại đơn vị nhằm giúp thanh niên, học sinh và người lao động có được nhận thức đúng đắn về khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp, tự chủ, sáng tạo trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

2. Chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm học 2021-2022.

- Tăng cường bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên theo phương thức bồi dưỡng  thường xuyên qua mạng, thường xuyên; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường.

- Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu về chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nắm vững nội dung chương trình và các văn bản hướng dẫn.

Tham gia hiệu quả tập huấn do ngành tổ chức, tạo điều kiện cho CB, GV, NV đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; bồi dưỡng các giáo viên cốt cán; bồi dưỡng thường xuyên cho CB, GV, NV… do Sở Giáo dục tổ chức.

- Thực hiện việc góp ý, lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo công văn chỉ đạo của Sở GDĐT, phân công đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn giảng dạy lớp 10 theo kế hoạch của Sở GDĐT.

- Tham mưu sở GDĐT trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Đổi mới quản lý dạy học

3.1. Quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

- Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học. Cụ thể:

+ Tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh.

+ Sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập phù hợp với các đối tượng trong tiến trình dạy học; chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thức phương pháp để học sinh biết cách đọc sách giáo khoa, tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết tình huống; chú ý giúp học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu học tập.

+ Thông qua sinh hoạt chuyên môn ở tổ, giáo viên đăng ký tiết dạy, nội dung dạy học heo hướng đổi mới, thể hiện cụ thể trên bài soạn. Phụ trách chuyên môn, tổ chuyên môn nhà trường dự giờ góp ý đồng thời chọn những tiết dạy thể nghiệm để thảo luận rút kinh nghiệm ở tổ.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức; bố trí thời lượng hợp lý để có thể đưa các chủ đề dạy học, các hoạt động trải nghiệm, các chủ đề giáo dục  vào dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, và khả năng học tập của học sinh, bảo đảm đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường và trong điều kiện diển biến bất thường của dịch bệnh Covid-19.

               3.2.Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá học sinh

            TCM triển khai cụ thể, đảm bảo nâng cao chất lượng các văn bản hướng dẫn của ngành, người dạy tích cực thay đổi cách tiếp cận về kiểm tra đánh giá học sinh theo phẩm chất và năng lực.

           * BGH, tổ trưởng tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giáo dục và nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên, việc lên kế hoạch, soạn giảng đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá và vào điểm trên hệ thống.

 * Đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          3.3. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học

 - Thực hiện hiệu quả quyền tự chủ về xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng từ tổ chuyên môn, linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học phù hợp với tình hình nhà trường.

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ CM, nhóm chuyên môn ( đối với các tổ ghép) dựa trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc, nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, đảm bảo chất lượng các loại hồ sơ quản lí các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường PT có nhiều cấp học và công văn chỉ đao của Sở Giáo dục.

- Thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra, rà soát và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thực hiện các khoản thu chi tại các nhà trường theo qui định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình; Công văn số 1431/SGDĐT-TrH, ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022. Công văn số 1546/SGDĐT-TrH, ngày 06 /9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 - 2022;

     - Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lớp học, trong phương pháp dạy học và trong quản lý giáo dục thông qua các phần mềm quản lý nhà trường VnEdu, phần mềm hỗ trợ xây dựng đề thi, phần mềm xây dựng các bài giảng E-Learning..., chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, phát triển kho học liệu điện tử để sử dụng hiệu quả trong việc tổ chức dạy học trực tuyến; sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường của dịch Covid-19 và các tình huống đặc biệt khác. Từng bước trang bị các phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường.

          -  Nhà trường khai thác, sử dụng có hiệu quả các chức năng trong phần mềm VnEdu trong việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách điện tử trên hệ thống VnEdu.

     - Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học điện tử để giao cho HS thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung HS có thể tự học, tự nghiên  cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao.

          - Chỉ đạo giáo viên và cán bộ quản lý tham gia tập huấn đại trà thực hiện chương trình GDPT 2018 theo phương thức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay tại nhà trường.

          4.Xây dựng đội ngũ CBQL, GVNV và tổ chức đoàn thể.

           - Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức, mẫu mực, yêu nghề, biết học hỏi, đoàn kết, giỏi về chuyên môm. Kiên quyết xử lý những nhà giáo vi phạm đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến tập thể và nhà trường.

 - Bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó ngay từ đầu năm học để kịp thời quản lí điều hành công tác chuyên môn.

 - .Đề nghị xin bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên còn thiếu để đáp ứng nhiệm vụ dạy học  công tác văn thư, thư viện, thiết bị trường học.

 - Tạo điều kiện cán bộ, giáo viên tham gia học các lớp bồi đưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, TCLCT-HC; Bồi dưỡng CBQL nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đàm bảo việc dạy học.

 - Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Tổ chức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn; tổ chức đánh giá, xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp giáo viên đúng thực chất, công bằng,khách quan.

 - .Xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của từng tổ chức đoàn thể trong thực hiện kế hoạch chung của nhà trường.

 - Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công Đoàn, Hội CTĐ trong việc tổ chức hoạt động trong nhà trường.

5. Tổ chức và Tham gia các cuộc thi, hội thi năm học 2021 - 2022

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn tập các bộ môn thi tốt nghiệp THPT đối với lớp 12. Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch về việc ôn tập các bộ môn thi tốt nghiệp; rà soát, rút kinh nghiệm của năm học trước, xây dựng nội dung, phướng án ôn tập cho năm học này đảm bảo về thời gian, khối lượng kiến thức, đặc biệt là đảm bảo chất lượng ôn tập, có chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của từng môn về tỷ lệ tốt nghiệp. Trên cơ sở phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ giáo dục và hướng dẫn của Sở GD, nhà trường định hướng và lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh và triển khai các môn theo đăng kí theo nguyện vọng của học sinh (có kế hoạch chi tiết).

- Xây dựng kế hoạch phát động trong học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, thi học sinh giỏi cấp tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các tổ chuyên môn hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông theo Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ GDĐT về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các cuộc thi:

     + Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THPT;

     + Cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp;

     + Cuộc thi Violympia, IOE trên mạng internet các cấp;

     + Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho học sinh trung học;

+ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cho học sinh.

  6. Nâng cao chất lượng phổ cập GD trung học

           - Tăng cường huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THPT đi học; nắm chắc tình hình, nguyên nhân HS bỏ học và có giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học theo quy định; từng bước nâng cao mức độ và chất lượng PCGD trung học.

          - Thực hiện việc quản lý PCGD bằng phần mềm quản lý phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, đảm bảo tính kịp thời, giảm công sức và chính xác trong việc tổng hợp, thống kê số liệu PCGD. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện lưu trữ minh chứng hồ sơ PCGD bằng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy nhằm tạo thuận tiện cho việc kiểm tra và lưu trữ dữ liệu tại các đơn vị được đảm bảo về mặt nhập liệu, thống kê, báo cáo theo từng mốc thời gian quy định từng cấp học, đồng thời trích xuất các số liệu/danh sách các đối tượng trong độ tuổi PCGD ở từng khóm/ấp; xã/phường/thị trấn; huyện/thị xã/thành phố phục vụ cho việc báo cáo theo yêu cầu của công việc.

    - Các chỉ tiêu trong năm 2021, đối với các xã, thị trấn: Thanh Mỹ, Đa Lộc, TT Châu Thành

          + Phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 (các hệ) đạt từ 96% trở lên;

          + Huy động các đối tượng trong độ tuổi (15-18) vào học các trường THPT, Trung tâm GDTX, các trường nghề đạt tỷ lệ từ 82% trở lên;

          + Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi (18-21) có bằng TN.THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, bằng nghề đạt tỷ lệ 80% trở lên;

          + 03 đơn vị Thanh Mỹ, Đa Lộc, thị trấn Châu Thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cấp độ 1.

         7.Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp; công tác y tế học đường-vệ sinh phòng chống dịch bênh; đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, đảm bảo môi trường giáo dục “Xanh - sạch - đẹp - an toàn - lành mạnh ”.

         7.1.Phát huy vai trò của GCVN lớp trong việc ổn định duy trì sĩ số, nắm bắt thông tin học sinh, phối hợp với cha mẹ học sinh; GVCN thường xuyên quan tâm và có các giải pháp phù hợp để giáo dục học sinh đặc biệt là học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm gúp đỡ vận động học tích cực học tập và rèn luyện phẩm chất, năng lực…

         7.2.Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra và quản lý tốt nguồn nước được sử dụng trong khuôn viên trườngan toàn vệ sinh thực phẩm tại căng tin nhà trường.

         7.3.Đẩy mạnh công tác Y tế học đường phòng chống dịch bệnh Covid và các bệnh truyền nhiễm trong nhà trường.Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09/CT-UBND tỉnh ngày 2/8/2019 về tăng cường công tác ANTT, phòng chống bạo lực học đường. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc; Xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học, tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

         7.4.Triển khai cam kết giữa học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường không vi phạm pháp luật (ATGT, ANTT, tệ nạn xã hội...). Phối hợp với Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn giao thông.

         7.5.Tăng cường hệ thống camera giám sát ANTT và hoạt động nhà trường; Công tác an ninh trật tự trong nhà trường thường xuyên đảm bảo, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trước cổng trường, mất mát tài sản của nhà nước trong phạm vi nhà trường.

         7.6.Tiếp tục trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan nhà trường thêm khang trang; Tổ chức lao động thường xuyên vệ sinh sạch sẽ an toàn trương lớp và khuôn viên nhà trường.

8.Công tác thư viện.

- Đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK, 100% giáo viên có đủ sách nghiệp vụ; tiếp tục mua bổ sung sách tham khảo, tủ sách Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật đạt yêu cầu, sách truyện. Sử dụng hiệu quả phần mềm thư viện điện tử. Nối mạng Internet thư viện của  nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và giáo viên đọc sách, nghiên cứu phục vụ dạy học; phát động phong trào văn hóa đọc. Phấn đấu, mỗi học sinh phải có 1lần/ đến thư việc đọc sách/1 tuần.(sau khi trường có trang bị phòng thư viện đầy đủ).

- Phó hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo công tác thư viện xây dựng kế hoach hoạt động thư viện năm học 2021. GVCN khuyến khích HS đẩy mạnh văn hóa đọc, sắp xếp thư viện đảm bảo môi trường thoáng mát tạo hứng thú cho giáo viên và học sinh khi đến thư viện đọc sách tham khảo.

+ Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí cho công tác thư viện.

+ Thường xuyên cập nhật tài liệu mới phù hợp với yêu cầu nhà trường.

+ Tổ chức cho HS mượn – trả SGK theo quy định.

+ Tổ chức cho HS đọc sách tại thư viên, mượn sách tham khảo; đọc sách - báo tại thư viện( khi có phòng thư viên)

- Hoàn thành báo cáo thư viện đạt chuẩn đề nghị Sở kiểm tra công nhận trong tháng 12/2021.

9. Công tác KĐ chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Hoàn thành công tác tự đánh giá của đơn vị; Phấn đấu xây dựng duy trì và phát triển 5 tiêu chuẩn về trường chuẩn được qui định tại Thông tư Số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và công nhận trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; hoàn thiện các hạng mục CSVC còn thiếu, duy trì các tiêu chí đã đạt được.

- Kiện toàn Ban KĐCLGD năm học 2021-2022.

- Xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể phụ trách các tiêu chí cho các thành viên.Tiến hành rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn và xây dựng kế hoạch bổ sung, khắc phục…

- Tham mưu cho Sở Giáo dục Đào tạo để khắc phục các yếu kém những tiêu chuẩn nằm ngoài khả năng của nhà trường như: Đảm bảo cơ cấu đội ngũ giáo viên.

- Ban Kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị tiến hành rà soát, thu thập thông tin, minh chứng, viết báo cáo, hoàn thành trong 12 năm2021.

Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021.

10. Công tác tài chính

-100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo chế độ; đảm bảo ngân sách cho các hoạt động của nhà trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt ngân sách dẫn đến nợ lương, nợ bảo hiểm, nợ kinh phí Công đoàn của cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thu - chi tài chính đúng Luật Ngân sách, nghiêm cấm thu các khoản trái qui định; dành ngân sách thỏa đáng cho kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Đầu năm học (Quí IV), nhân viên kế toán công khai số tiền còn lại trong ngân sách, lập kế hoạch dự toán thu học phí và kế hoạch chi trả lương và các khoản theo lương; các tổ, nhóm xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng. Hiệu trưởng căn cứ số ngân sách còn lại để phê duyệt kế hoạch tài chính do kế toán và các tổ - nhóm tham mưu. Theo đó, kế hoạch tài chính phân định rõ các khoản: Lương và các khoản theo lương; chi trả theo chế độ phụ cấp theo qui định hiện hành; chi cho các hoạt động chuyên môn; tham mưu cho Phòng KHTC Sở cấp đủ ngân sách theo qui định hiện hành; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiên túc.

Thực hiện việc thu - chi đúng luật ngân sách hiện hành.

11. Tổ chức dạy ôn thi TN THPTQG năm học 2021-2022.

- Họp CMHS thông qua dự thảo kế hoạch ôn tập, dự kiến mức thu, chi lấy ý kiến phụ huynh theo nhu cầu ôn tập của học sinh trên cơ sở học sinh đăng ký theo môn và  tình hình học tập của học sinh, điều kiện thực tế của nhà trường.

 - Tổ chức phân loại học sinh, thành lập lớp, xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch ôn tập của từng bộ môn.( có kế hoạch riêng)

- TTCM, BGH dự giờ, kiểm tra rút kinh nghiệm đối với các tiết dạy  ôn thi THPT quốc gia.

12. Công tác kiểm tra nội bộ

- Nhà trường thành lập Ban kiểm tra nội bộ; trên cơ sở Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GDĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và  Công văn số 1649/SGDĐT-TTr ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh về Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; Ban kiểm tra nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào những nội dung sau: Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo; bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ; đạo đức nhà giáo; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, công tác phòng chống tham nhũng; phổ biến pháp luật; thực hiện quy chế chuyên môn; thực hiện quy định về dạy thêm học thêm, thu chi tài chính; các cuộc thi cấp trường; tuyển sinh đầu cấp...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ, nhóm chuyên môn, tổ Văn phòng, nhất là kiểm tra trách nhiệm quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng, trưởng các bộ phận về các nội dung: thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quy tắc ứng xử trong trong học; các điều kiện đảm bảo giờ học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích.

13. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và của Bộ GDĐT về đổi mới giáo dục trung học trên nhiều kênh thông tin như: Trang web điện tử nhà trường, của ngành, trang truyền thông trên Zalo của tập thể giáo viên; tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới giáo dục trung học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện đổi mới chương trình GDPT, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

14. Công tác thi đua, khen thưởng

          - Vận động, tổ chức cho 100% CB,GV,NV đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua.

- Công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao; khuyến khích các TCM có nhiều mô hình đổi mới và sáng tạo; vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nhà trường thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng. Căn cứ những qui định hiện hành về thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng xây dựng kế hoạch, phát động phong trào, tổ chức đăng ký và thực hiện phong trào.

- Thảo luận định mức kết quả tương xứng với phần thưởng công khai, rõ ràng, cụ thể để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết.

- Mở sổ theo dõi các kết quả các hoạt động, các nhiêm vụ được giao và qui về định mức, lấy đó làm căn cứ để xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

- Cuối kỳ, cuối năm, cuối mỗi đợt phong trào phải có sơ tổng kết, trao

15. Chế độ thông tin báo cáo

 - Chế độ báo cáo:

+ 100% các loại báo cáo đảm bảo trung thực, đúng, đủ, kịp thời.

- Giải pháp thực hiện:

+ Tổ trưởng, nhóm trưởng, Bí thư Đoàn trường báo cáo đầy đủ theo quy định từ 20-25 hàng tháng . BGH báo cáo về trên đầy đủ, kịp thời đúng qui định.

 

IV KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÀNG THÁNG

Tháng

Nội dung chính

Người phụ trách

Lãnh đạo trường được phân công theo dõi, chỉ đạo

8/2021

Tuyên truyền, kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 hướng đến quốc kháng 2/9. -Tham gia bồi dưỡng, tập huấn hè do sở GD&ĐT tổ chức, Học chính trị hè -Chuẩn bị CSVC cho năm học mới

-Giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh lao động.

-Biên chế học sinh theo lớp, phân công giảng dạy chủ nhiệm.

-Chỉ đạo các tổ chuyên môn họp đầu năm, thống nhất phân công giảng dạy, chủ nhiệm, bầu tổ trưởng, tổ phó.

-Lên kế hoạch năm học để các tổ góp ý.

- -Phân công nhiệm vụ trong BGH.

-Ra các QĐ thành lập các tổ và các chức danh đầu năm học.

-Hoàn thành phân công kiêm nhiệm, chuyên môn và sắp thời khóa biểu. -GVCN hoàn thành các giấy tờ ưu tiên cho học sinh lớp chủ nhiệm, cập nhật các thông tin lớp CN và nhập dữ liệu quản lý học sinh.

-Học chính thức theo quyết định khung thời gian năm học của UBND tỉnh, SGD&ĐT quy định.

-Chuẩn bị CSVC, xây dựng phòng học trực tuyến

-Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đoàn thể  xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch tháng để BGH phê duyệt.

- Phối hợp với đơn vị thi công tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại, sắp xếp, vệ sinh trường lớp.

-Sinh hoạt cụm chuyên môn  theo kế hoạch đầu năm

- BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn

9/2021

Tiếp tục quán triệt và triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

-Tựu trường từ 17/9/2021-17/9/2021

-  Khai giảng năm học mới 20/9/2021 (theo dõi  trực tiếp trên truyền hình.)

-  Xây dựng kế hoạch    triển khai thực hiện Dạy học trực tuyến từ 20/9/2021

- Ổn định tổ chức lớp và hoàn thành hồ sơ lớp chủ nhiệm,

  -Báo cáo thống kê đầu năm học.

-Họp phụ huynh các lớp và Đại hội đại biểu ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường.

-Chuẩn bị Hội nghị  VC,NLĐ năm học.

- Hướng dẫn chuẩn bị nhân sự, văn kiện  Đại hội đoàn thanh niên năm học, Hiệp thương Hội LHTNVN

-Triển khai kế hoạch “xây dựng trường an toàn thân thiện, học sinh tích cực”

-Tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh các khối theo đúng quy định.

- Phân công giáo viên ôn tập cho học sinh tham gia kỳ thi khảo sát tuyển chọn đội tuyển HSG cấp QG lớp 12, năm học 2021-2022.

- Triển khai nội dung các văn bản về các Hội thi, cuộc thi: Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi (cấp trường); hội thi làm ĐDDH tự làm các cấp trường. Cuộc thi  KHKT cấp trường, cấp tỉnh.

- tổ chức sắp xếp thư viện trường

-Sinh hoạt cụm chuyên môn  theo kế hoạch

- BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

10/2021

 

-  Tiếp tục quán triệt và triển khai các công tác phòng chống dịch covid-19. -Triển khai công tác thi đua năm học.

-Hội nghị CC,VC,NLĐ năm học

-Ký giao ước thi đua, hoàn thành đăng ký thi đua năm học.

 -Triển khai tổ chức các cuộc thi: Khoa học kỹ thuật; SKKN... -Hoạt động NGLL, HN, DN theo TKB.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục giáo dục trung học ở các xã, thị trấn được phân công; Hoàn thành nhập liệu thông qua phần mềm PCGD, XMC;

- Tổ chức triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp trường.

- Tham gia tập huấn đại trà, bồi dưỡng giáo viên THPT thực hiện chương trình GDPT 2018 theo đúng kế hoạch của Sở GD

-Sinh hoạt cụm chuyên môn  theo kế hoạch

-BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

11/2021

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh

- Tuyên truyền ý nghỉa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và xây dựng các kế hoạch  hoạt động

- Tổ chức cuộc  thi giải Toán, Lý, Hoá, Sinh bằng máy tính cầm tay trường; cuộc thi KHKT cấp trường để chọn đội tuyển tham gia cấp tỉnh

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tiếp tục tham gia tập huấn bồi dưỡng giáo viên THPT thực hiện chương trình GDPT 2018

- Chỉ đạo các giáo viên bộ môn hoàn thành ngân hàng câu hỏi thi năm học 2021-2022 gửi về Sở GD theo đúng quy định.

Chuẩn bị cho kiểm tra HK1 (đề cương ôn tập, đề, đáp án kiểm tra)

- Tiếp nhận cơ sở vật chất phòng học, sắp xếp ổn định đưa vào hoạt động.

-Sinh hoạt  chuyên môn  theo kế hoạch.

- BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

12/2021

Phát động phong trào viết SKKN, làm đồ dùng dạy học.

-Báo cáo thống kê giữa năm học.

-Triển khai đề cương ôn tập và tiến hành ôn tập HK1.

-Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN.

-Xây dựng kế hoạch, phân công giảng dạy xếp thời khóa biểu cho học kỳ II

-Xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cuối năm.

-Đánh giá Xếp loại đảng viên cuối năm.

- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trung học, chuẩn bị kiểm tra, công nhận đạt chuẩn.

- Gửi các dự án dự thi KHKT cấp tỉnh về Sở GD theo đúng quy định.

- Thực hiện các hoạt động dự giờ, thao giảng, hội giảng ở các bộ môn nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên

BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

01/2022

 

Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 9/

Tổ chức thi cuối kỳ I và sơ kết học ký 1

- Triển khai kế hoạch học kỳ II

-  Thi giáo viên làm đồ dùng DH cấp tỉnh

- Tổ chức thi  HSG khối 10, 11

Sơ kết học kỳ I, thông qua hạnh kiểm và các danh hiệu thi đua cho học sinh -Họp phụ huynh cuối kỳ I

Thống kê học sinh bỏ học Học kỳ I.

 -Thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn. Kiểm tra nội bộ theo lịch

-Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

-Tham gia hội khỏe phù đổng cấp tỉnh

-Sinh hoạt  chuyên môn theo qui định

-Nghỉ tết nguyên đán từ 27/01/2022 -09/02/2022

BGH, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

02/2022

-Nghỉ tết nguyên đán từ 27/01/2022 -09/02/2022

Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2

- Tổ chức bồi dưỡng HSG khối 10, 11 dự thi cấp tỉnh

- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ

- Thi giải Toán, Lý, Hoá, Sinh trên máy tính cầm tay vòng tỉnh năm học 2021-2022

 

-Kiểm tra hồ sơ 12

-Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Thao giảng, dự giờ.

-Làm và nộp SKKN.

-Nghỉ tết nguyên đán, tăng cường nề nếp kỷ cương sau tết.

-Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

3/2022

Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Hội giảng các môn học chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3;

- Tổ chức cuộc thi IOE, Violympia cấp tỉnh.

- Tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

-Chấm thi và nộp SKKN.

-Triển khai công tác tuyển sinh; hướng dẫn học sinh lớp 12 chọn trường và làm hồ sơ

-Thi giải tốt tiếng anh qua mạng internet cấp tỉnh. -Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo kế hoạch

-Kiểm tra nội bộ theo lịch

-Sinh hoạt cụm chuyên môn  theo kế hoạch

 

 

BGH, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

4/2022

Tuyên truyền, kỷ niệm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4. -Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- -Lập danh sách coi thi, chấm thi kỳ thi quốc gia.

-Tập huấn coi thi kỳ thi quốc gia.

 -Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12 – đăng nhập và nộp dữ liệu thi kỳ thi quốc gia

- Dự hội nghị ôn tập các môn thi THPT QG năm 2022;

- Tổ chức thi học kỳ II lớp 12 theo hướng dẫn của Sở GD

- Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp lớp 12 cho học sinh khối 12 trường;

- Đưa học sinh dự thi HSG lớp 11 năm học 2021 - 2022.

- Tham gia cuộc thi IOE, Violympia cấp quốc gia (nếu có học sinh được chọn)

 

BGH, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

5/2022

Tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5.

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh khối 12 ôn tập thi TN. THPT 2021 (vòng 1);

- Tổ chức thi thử các môn thi TN. THPT 2022;

- Tổ chức kiểm tra HK II cho khối 10, 11 theo biên chế năm học 2021 - 2022;

- Thực hiện chuẩn bị việc chọn lựa SGK lớp 10 và các điều kiện thực hiện thay sách lớp 10 theo CTGDPT 2018.

Thông qua hạnh kiểm học sinh cuối năm và xét điều kiện dự thi quốc gia của học sinh lớp 12.

-Họp phụ huynh học sinh cuối năm.

-Tổ chức học quy chế thi THPT cho HS, GV -Tổng kết năm học, xét thi đua khen thưởng.

 -Chuẩn bị các công tác phục vụ thi THPT.

 -Tham gia tập huấn công tác thanh tra thi kỳ thi quốc gia.

-Họp hội đồng đánh giá xếp loại viên chức, xét thi đua khen thưởng cuối năm.

 

 

BGH, giáo viên, nhân viên

 

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

6/2022

Tuyên truyền, ý nghĩa  ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh khối 12 ôn tập thi TN THPT 2022 (vòng 2);

- Chuẩn bị tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 : coi thi và chấm thi;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi TN. THPT 2022 do Sở GDĐT Trà Vinh chủ trì.

- Tham gia tập huấn chương trình, nội dung SGK lớp 10 CTGDPT 2018 thực hiện trong năm học 2022-2023.

-Báo cáo tổng kết năm học và hoàn chỉnh hồ sơ thi đua gửi văn phòng.

-Thông kê học sinh bỏ học trong năm học.

-Cụm thi đua họp xét đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

-Gửi báo cáo tổng kết về sở GD&ĐT.

 

 

BGH, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

7/2022

Tuyên truyền,  ý ngày thương binh liệt sĩ, thực hiện dâng hương nghĩa trang liệt sĩ Huyện nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7.

-kiểm tra  cơ sở vật chất

-Xét nâng lương 6 tháng đầu năm.

- Tham gia kỳ thi TN. THPT 2022 (coi và chấm thi).

- Tham gia cuộc thi học sinh với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh.

-Phân công trực hè và thực hiện  lịch nghỉ hè cho Giáo viên

 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai kế hoạch

Hiệu trưởng căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tình hình đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường rồi triển khai đến các tổ, đoàn thể và cá nhân trong đơn vị, gởi báo cáo về Sở GD-ĐT theo quy định. Các PHT căn cứ kế hoạch năm học và nhiệm vụ được giao để lên các kế hoạch giáo dục năm của nhà trường thuộc phạm vi phụ trách.

BGH xét duyệt kế hoạch giáo dục năm học, tháng của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; kế hoạch giáo dục năm học của cá nhân.

Nhà trường tổng hợp, hoàn thiện và ban hành chính thức các biểu mẫu, văn bản, kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh làm cơ sở để tổ chức thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường một cách linh hoạt, khoa học, hợp lý, đặc biệt là thống nhất với kế hoạch mục tiêu chung của nhà trường; từ đó xác định các biện pháp, giải pháp cần thiết mà thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả.

Các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đề xuất nội dung giáo dục/phân phối chương trình các môn học; góp ý hoàn thiện kế hoạch hoạt động giáo dục chung của nhà trường; xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn; hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục cá nhân căn cứ trên các kế hoạch của nhà trường và của tổ; tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của GV trong tổ;

Các Phó Hiệu trưởng, TTCM căn cứ trên phạm vi công tác được Hiệu trưởng phân công phụ trách kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bộ phận có liên quan và cá nhân thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch giáo dục kịp thời, đúng tiến độ.

Kế hoạch giáo dục năm học, tháng của tổ và kế học giáo dục năm học của cá nhân được niêm yết ở bảng tổ sau khi BGH đã phê duyệt.

Kế hoạch bài dạy/giáo án theo bài/tuần của giáo viên phải được tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phê duyệt trước khi lên lớp. Khi lên lớp dạy  nếu giáo viên có giáo án trên máy vi tích xách tay đem theo thì không phải in kế hoạch bài dạy ra giấy.

2. Công tác kiểm tra

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường trong năm học.

Công tác kiểm tra chuyên môn: Tổ trưởng chuyên môn thực hiện kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng định kỳ, sau mỗi học kỳ, năm học.

Công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục (HĐGDNGLL, giáo dục hướng nghiệp, các hoạt động tập thể, ngoại khóa, trải nghiệm thực tiễn, ...): Ban Giám Hiệu thường xuyên kiểm tra đánh giá, xếp loại việc thực hiện kế hoạch giáo dục của các tổ và cá nhân hàng tháng theo quy định.

Sau mỗi học kỳ, tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức (nếu cần).

VI. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Để ổn định đội ngũ CB-GV-NV, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng biên chế thêm 2 giáo viên Ngữ văn,01 nhân viên văn thư, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên thiết bị

 

Trên đây là kế hoạch giáo dục 2021 - 2022 của trường THPT Vũ Đình Liệu; các tổ chức và cá nhân căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ của cá nhân để thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT- Phòng GDTrH  (để báo cáo);

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- BCH CĐ, Đoàn trường;

- Tổ CM, Tổ VP (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Liễu

 

 

 

                                     DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Các tin khác

Họp hội đồng tháng 11 06/11/2021 09:14:14
TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VŨ ĐÌNH LIỆU TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Bà NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU - Hiệu Trưởng
Quản lý: VÕ THÀNH NHÂN - Giáo viên Tin học - ĐT: 0985 487 282
Địa chỉ: K2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: +84-074-3872 002 - E-mail: c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn
Thiết kế bởi Bão Công Nghệ
Đang trực tuyến: 116 - Lượt truy cập: 774522